Behoort het belastingvrij schenken van roerende goederen voor buitenlandse notaris binnenkort definitief tot het verleden ?

13/07/2021

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de gesplitste aankoop toegelicht. 
Zoals toen besproken is dit de situatie waarbij de ouders het levenslang
en opeenvolgend vruchtgebruik aankopen van de vakantiewoning in
Spanje. De kinderen kopen de blote eigendom.  In de meeste gevallen
gaat dergelijke aankoop gepaard met een voorafgaandelijke schenking
van de financiële middelen door de ouders aan hun kinderen. Dergelijke
schenking biedt niet alleen het voordeel dat, in bepaalde situaties en
onder bepaalde voorwaarden, een (aanzienlijk) bedrag aan erfbelasting
kan worden uitgespaard maar, misschien nog belangrijker, dat aan deze
schenking bepaalde voorwaarden kunnen worden gekoppeld. 

Tot vandaag gebeurde dergelijke schenking, ondanks het feit dat de
ouders en kinderen beiden in België woonachtig zijn, heel vaak voor een
Nederlandse notaris waardoor op deze schenking geen schenkings-
rechten verschuldigd zijn. Het alternatief van een bankgift  bood voor de
ouders vaak te weinig zekerheid omdat aan zo een schenking te weinig
voorwaarden kunnen worden gekoppeld. Gebeurde de schenking voor
een Belgische notaris dan waren de kinderen 3% schenkingsrechten
verschuldigd. Zowel de bankgift als de schenking voor Nederlandse
notaris had dan weer het nadeel dat, indien de schenker binnen een
periode van 3 jaren na schenking  (of wellicht binnenkort 4 jaren) kwam
te overlijden, er toch nog Erfbelasting was verschuldigd.  Dit kon
“in extremis” nog worden vermeden door hetzij de pacte-adjoint
(bij bankgift) hetzij de Nederlandse akte in België voor het overlijden
nog ter registratie aan te bieden en alsnog de schenkingsrechten te
betalen. Het schenken voor Belgische of Nederlandse notaris was een
weloverwogen keuze met voor- en nadelen.

Dergelijke keuzevrijheid voor de belastingplichtige, maar met de nodige consequenties voor de gemaakte keuze, kan alleen maar worden toegejuicht. 

Het corona virus waarbij tijdelijk de landsgrenzen werden afgesloten heeft blijkbaar bij sommigen de idee aangewakkerd om ook de zogenaamde kaasroute (het belastingvrij schenken voor Nederlandse notaris) te sluiten.  Eind juni lag hiervoor een wetsvoorstel op tafel.  Op dinsdag 7 juli  heeft de Kamercommissie Financiën het voorstel van CD&V en Groen om de zogenaamde “kaasroute” een halt toe te roepen, goedgekeurd.

De inwerkingtreding zou zijn vastgelegd op 1 december 2020. Wij wachten op dit ogenblik echter nog op de definitieve teksten.

Een schenking voor Nederlandse notaris gebeurt niet enkel in het kader van een gesplitste aankoop maar kan eveneens worden overwogen voor de schenking van de aandelen van een (patrimonium)vennootschap waarin reeds onroerende goederen zijn ondergebracht of de vennootschap haar beschikbare middelen wenst aan te wenden om te beleggen in (in Spanje gelegen) onroerend goed.

Zoals het spreekwoord zegt “haast en spoed is zelden goed” en uiteraard mogen fiscale argumenten niet de determinerende factor zijn om dergelijke beslissing te nemen,  maar voor wie reeds plannen had om in de nabije toekomst  samen met de kinderen een vakantiewoning in Spanje te verwerven of de aandelen van de vennootschap te schenken is het nuttig om weten dat er wijzigingen op til zijn.    

Het zou dan ook jammer zijn , nu de grenzen naar Spanje opnieuw zijn geopend en er zich mogelijks opportuniteiten aanbieden, hier de boot te missen.   

Maar zoals steeds blijft het zich vooraf goed informeren en maatwerk een absolute must !

Vragen? Neem contact op met onze Preferred Partner Baker Tilly via onze website. 

                                       

Geschreven door Natalie Meersman ©  12/07/2020
Tax Partners

                  

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies